Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Privacy statement

Privacy statement

1. Wie zijn wij?

www.westerstrafrechtadvocatuur.nl is een website van Wester Strafrechtadvocatuur.

Wester Strafrechtadvocatuur hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze juridische diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact en voor gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties. U kunt hierbij denken aan:

 • Volledige voor- en achternamen;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen etc. etc.);
 • Burgerservicenummers (BSN);
 • Vreemdelingennummers (V-nummers);
 • Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers etc. etc.);
 • Gegevens betreffende de gefinancierde rechtsbijstand (de Raad voor de Rechtsbijstand).

Alle hiervoor genoemde gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens.

Wij zijn volgens de geldende privacyregels verplicht u te melden dat het door u verstrekken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze juridische diensten aan u te kunnen verlenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

Wij verwerken de persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de Rechtsbijstand;
 • het aanvragen en declareren van gefinancierde rechtsbijstand;

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij doen dit alleen indien deze derde een dienst aan ons verleent (bijvoorbeeld het administreren van onze werkzaamheden, het beheren van dossiers en ten behoeve van urenregistratie). Wij sluiten met alle derden een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Door Wester Strafrechtadvocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor directe marketing doeleinden van deze derden.

Wester Strafrechtadvocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Voor zover op de website van Wester Strafrechtadvocatuur links geplaatst zijn naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacy verklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Wester Strafrechtadvocatuur.

4. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

Wester Strafrechtadvocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de gegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij moeten dossiers gedurende 5 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Wester Strafrechtadvocatuur handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Een verzoek ter effectuering van bovengenoemde rechten, kunt u sturen naar onderstaand e-mailadres. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Wester Strafrechtadvocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat en wettelijke bewaartermijnen. U kunt uw verzoek richten aan Wester Strafrechtadvocatuur: wester@westerstrafrechtadvocatuur.nl

7. Aanpassen privacy verklaring

Wester Strafrechtadvocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

error: Content is protected !!